KELÂM İLMİNİN MAKSATLARI pdf

EL-MAKÂSID

Müellif :Sa‘deddin et-Teftâzânî

MAKÂSIDU’L-KELÂM FÎ ‘AKÂİDİ’L-İSLÂM: KELÂM İLMİNİN MAKSATLARI

14. yüzyıl âlimi Teftâzânî’nin kaleme almış olduğu el-Makâsıd, İslâm düşünce geleneği boyunca medreselerde kelâm alanında en çok okutulmuş kitaplar arasındadır. Eser, özellik­le yine müellifin kaleme aldığı şerhiyle birlik­te çokça istinsah edilmiş, yüzlerce âlim tara­fından hâşiye çalışmalarına konu edilmiştir. Bir mukaddime ve altı ana bölümden meyda­na gelen eserde sırasıyla temel bilgi konuları; kavram, yargı ve önerme; varlık, mâhiyet ve yokluk; çokluk, hudûs ve kıdem; arazlar ve cevherler; kategoriler; ay altı ve ay üstü âlem; irade, ecel, rızık, hüsün-kubuh, hidâyet ve dalâlet ile âhiret konuları ele alınmıştır. Eser­de, İslâm inanç esaslarının yanı sıra dönemin fizik ve metafizik konuları da incelenmiştir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: