Hadislerle Ahkam Tefsiri (İmam Tahavi-Ahkamul Kuran)

Tefsir Kitapları

Tahâvî, ahkâm âyetlerini sûrelerdeki yerlerine göre değil, “Kitâbü’t-tahâre”, “Kitâbü’s-salât”, “Kitâbü’z-zekât” vb. adlarla fıkıh kitapları sistemine göre sıralamış ve her âyeti, umumiyetle bu “kitab”ların bir babı olarak kabul etmiştir. Eserin baş tarafında, Kur’ân-ı Kerîm’in muhkem ve müteşâbih âyetlerden meydana geldiğini, muhkem âyetlerin Kur’an’ın aslını oluşturduğunu, müteşâbih olanların taşıdığı hükümlerin ise yalnız muhkem âyetler vasıtasıyla, bir de Allah elçisi Hz. Muhammed’in açıklamaları ve hükümleriyle anlaşılabileceğini belirtmiş, Hz. Peygamber’in de “Allah adına” emirler verip yasaklar koyduğunu, bazı şeyleri farz, bazılarını haram kıldığını, dolayısıyla âyetin hadisi neshettiği gibi, hadisin de âyeti nesh ve tahsis ettiğini ifade etmiştir. Âyetleri bâtınî bir anlayışa göre değil, zâhirlerine göre tefsir etmenin bir esas ve zaruret olduğunu, umumun hususa (bk. ÂM; HÂS) daima tercih edildiğini göz önünde tutarak tahsis edici başka bir âyet, hadis ve icmâ bulunmadığı sürece âyetleri kesinlikle umumu üzere mânalandırmak gerektiğini belirtmiş ve daha sonra (vr. 4b-5a), yapmak istediği işi bu esaslar dahilinde yapacağını söyleyerek metodunu özetlemiştir.

Tefsir kelimesi yerine te’vil kelimesini kullanan müellif, âyetin hükme mesnet teşkil eden kısmını “te’vîlü kavlihî (kavlillâhi) teâlâ” başlığı altında verdikten sonra, çoğu zaman hükmün mahiyet ve şümulünü ortaya koyacak bir soru sorar, sonra da âyetin tamamını veya yeterli kısmını zikreder; ardından da ilgili ahkâm hadislerini ve varsa ilgili diğer âyetleri sıralar. Bazan da diğer âlimlerin konuyla ilgili görüşlerine ve delillerine yer verir; sahâbenin görüşlerini ve varsa ittifak veya ihtilâf ettikleri hususları anlatır. Bundan sonra kendi görüş ve tercihini belirtir; en sonunda da bu görüş ve tercihini benimseyen mezhep sahibi imamlarla diğer müctehid ve âlimlerin adlarını sayar. Konusu itibariyle daha çok bir fıkıh kitabı görünümünde olan eserde yer yer orijinal fikir ve açıklamalar bulunduğu gibi, fazlaca tekrarlara ve sayfalarca süren izahlara da rastlamak mümkündür.

 1. İmam Tahavi Hadislerle Ahkam Tefsiri
 2. Ahkamul Kuran Tefsiri pdf indir
 3. İmam Tahavi’nin tefsir kitapları
 4. Ahkamul Kuran Tefsiri özellikleri
 5. İmam Tahavi’nin tefsir metodolojisi
 6. Ahkamul Kuran Tefsiri okuma önerileri
 7. İmam Tahavi’nin tefsir anlayışı
 8. Ahkamul Kuran Tefsiri yayıncısı
 9. İmam Tahavi Tefsiri ile ilgili eleştiriler
 10. Ahkamul Kuran Tefsiri fiyatı
 11. İmam Tahavi’nin Ahkamul Kuran Tefsiri’nin konu kapsamı
 12. Hadislerle Ahkam Tefsiri’nin tefsir metodolojisi
 13. İmam Tahavi’nin Ahkamul Kuran Tefsiri ve fıkhı yaklaşımı
 14. Ahkamul Kuran Tefsiri’nde geçen kritik konular
 15. İmam Tahavi’nin tefsir anlayışı ve yorumlama tarzı
 16. Ahkamul Kuran Tefsiri’nin dilbilgisi açıklamaları
 17. İmam Tahavi Hadislerle Ahkam Tefsiri’nin modern yorumları
 18. Ahkamul Kuran Tefsiri’nin kaynakları ve referanslar
 19. İmam Tahavi’nin Ahkam Tefsiri ve fıkıh literatüründeki yeri
 20. Ahkamul Kuran Tefsiri ile ilgili akademik makaleler
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d