MOLLA CÂMÎ TEFSİRİ pdf

TEFSÎRU MOLLA CÂMÎ
Müellif : Abdurrahmân Câmî
MOLLA CÂMÎ TEFSİRİ 

Nûreddin Abdurrahmân b. Nizâmüddîn Ahmed b. Muhammed el-Câmî (ö. 898/1492) ya da daha çok bilindiği şekliyle Molla Câmî, sûfî yoğunluk taşıyan lirik şiirlerin şairi olarak şöhret bulmuştur. Kendisinin, Osmanlı medreselerinde yıllarca okutulan el-Fevâ’idü’z-Ziyâ’iyye adlı Kâfiye şerhinin müellifi olduğu düşünüldüğünde dilbilimsel meselelere de bigâne kalmadığı bir nebze olsun aydınlanır. Arapça ve Farsça olmak üzere, manzum ve mensur onlarca eserin sahibi olan Câmî, bir Kur’ân tefsiri de kaleme almaya başlamış fakat ancak Bakara Sûresi kırkıncı âyete kadar ilerleyebilmiştir. Tefsîru Mollâ Câmî adıyla yayımlanan metin, Molla Câmî’nin bu tefsirinin Arapça tahkikini ve Türkçe çevirisini hâvîdir. Câmî, tefsir yöntemi bakımından öncelikle dil hakkındaki meselelere yoğun ilgi göstermiş, kelimelerin köklerini ve ibarelerin irâbını uzun uzadıya açıklamış, ardından özellikle Ekberî bir neşvenin göze çarptığı tavırla âyetlerin işârî tefsirini de sunmuştur.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: