HAK DİNİ KUR’AN DİLİ (Cilt 1-4) pdf

Müellif : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Son devrin din âlimlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (ö. 1942), gerek telif gerek tercüme olarak eserler üretmiş çok yönlü bir âlimdir. En meşhur eseri ise hiç şüphesiz -Cumhuriyetin ilk yıllarında kaleme alınan- Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiridir. Türkçe tefsir literatürü açısından önem arz eden bu eser resmî taleple ve Diyanet İşleri Riyaseti’nin sorumluluğunda on iki yılda (1926-1938) tamamlanmıştır.

Müellif, âyetleri tefsir ederken hem naklî hem de aklî bilgilerden faydalanmış, itikâdî, amelî, bilimsel ve felsefî meseleleri, yeri geldikçe çağdaş felsefî birikimden de istifadeyle ele alarak izah etmiş, eserin genelinde temas ettiği bütün bilgi alanlarının arasındaki irtibatı kurmaya da ayrıca özen göstermiştir. Eseri ayrıcalıklı kılan en önemli hususiyet budur.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: