Ebu Bekir El-Cessas Tefsiri (Ahkam’ul Kur’an)

Tefsir Kitapları

Ahkâmü’l-Kur’ân sahasında yazılan ilk örneklerden biri olup daha sonra kaleme alınan ahkâm tefsirlerine tesir etmiştir. Eserde sûreler Kur’an’daki sıralarına göre ele alınmış, ancak bütün bir sûrenin değil, sadece içinde bulunan ahkâm âyetlerinin açıklaması yapılmıştır. Ahkâm âyeti bulunmayan sûrelere ise eserde yer verilmemiştir. Diğer taraftan sûreler, âyetlerin ilgili olduğu konu ve muhtevaya göre, fıkıh kitaplarındaki gibi “bab” vb. başlıklar altında işlenmiştir.

Müellif ahkâm âyetlerini tefsir ederken usul ve fürû meselelerine, bunlarla ilgili sahâbe ve tâbiîn görüşlerine, mezhep ihtilâflarına, tarafların delillerine geniş ölçüde yer vermekte, sonunda Hanefî mezhebinin görüşlerini naklî ve aklî delillerle savunmaktadır. Bu arada, Hanefî mezhebinin koyu bir müntesibi olarak dikkati çeken müellifin zaman zaman diğer mezhep âlimlerini sert bir üslûpla tenkit ettiği de görülmektedir. Mezhep ihtilâflarına da yer veren eser, bu yönüyle mezhepler arası mukayeseli bir hukuk kitabı mahiyetindedir. Âyetler tefsir edilirken ayrıca nüzûl sebepleri açıklanmakta, nâsih ve mensûhlar belirtilmektedir. Bunun yanı sıra zaman zaman edebî tahliller yapılmakta, Arap şiirinden deliller getirilmektedir. Bundan dolayı Aḥkâmü’l-Ḳurʾân, sonraki asırların sadece fakih ve müfessirlerinin değil, edebiyatçılarının da müracaat kitabı olmuştur.

  1. El-Cessas Tefsiri
  2. Ahkam’ul Kur’an nedir?
  3. Ebu Bekir El-Cessas kimdir?
  4. Ahkam’ul Kur’an özeti
  5. El-Cessas’ın Kur’an tefsiri
  6. El-Cessas’ın İslam alimleriyle ilişkisi
  7. Ahkam’ul Kur’an incelemesi
  8. El-Cessas’ın tefsir yaklaşımı
  9. Ahkam’ul Kur’an okunabilir mi?
  10. El-Cessas’ın tefsir metodolojisi
  11. Ahkam’ul Kur’an özellikleri
  12. El-Cessas’ın Kur’an tefsiri yaklaşımı
  13. Ebu Bekir El-Cessas’ın tefsir metodu
  14. Ahkam’ul Kur’an içeriği ve konuları
  15. El-Cessas’ın tefsirdeki yorumları
  16. Ahkam’ul Kur’an’ın Kur’an’daki yeri
  17. El-Cessas’ın İslamî tefsir geleneği içindeki yeri
  18. Ebu Bekir El-Cessas’ın akademik katkıları
  19. Ahkam’ul Kur’an’ın önemi ve etkisi
  20. El-Cessas’ın tefsir metodu hakkında eleştiriler
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d