İngilizce dil emperyalizminin bir biçimi midir?

İngiliz dili zaman içerisinde evrensel hale gelmiş olabilir ancak bunun bir nimet olduğu konusunda herkes hemfikir değil.

Geçmişte sadece Britanya Adaları’nda konuşulan İngilizce, 400 yıl içinde dünyanın en yaygın dili haline geldi. 1600 yılında, yani Kraliçe I. Elizabeth’in hükümdarlığının son dönemlerinde İngilizce konuşan insan sayısı yaklaşık dört milyondu. 2020 yılına, Kraliçe II. Elizabeth dönemine gelindiğiyse bu sayı iki milyara ulaştı. Günümüzde İngilizce; Birleşik Krallık, İrlanda, Birleşik Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelenda’nın resmi diliyken ve ana dil olarak konuşulurken Hindistan, Singapur, Güney Afrika ve Nijerya gibi eski Britanya kolonilerinde ‘ulus-içi’ dil sıfatıyla ikinci dil olarak kullanılıyor.

İngiliz dili zaman içerisinde evrensel hale gelmiş olabilir ancak bunun bir nimet olduğu konusunda herkes hemfikir değil. Mesela 2018 yılında Guardian’da yayımlanan bir makalede gazeteci Jacob Mikanowski İngilizceyi, “zebellah, zorba, boşboğaz, hırsız” olarak tanımlıyor ve yerel kültürlerle diller üstünde kurduğu egemenliği vurguluyor. İngilizcenin dünya çapında bu derece yaygın hale gelmesi, Mikanowski’ye göre sadece Galce ya da İrlandaca gibi ufak dillerin değil, Yoruba ve Nijerya dili gibi büyük dillerin yok olmasında da etkili.

Sosyodilbilim alanında çalışan bazı akademisyenlere göre ise İngilizce, Yunan Mitolojisindeki çok başlı canavar Hydra gibi öteki dilleri ortadan kaldıran “katil” bir dil. Böylesi bir bakış açısının temelindeyse İngilizcenin küreselleşme içerisindeki rolünün bir tür dil emperyalizmi olduğu düşüncesi var. Sosyodilbilimci Robert Phillipson ve Tove Skutnabb-Kangas’a göre “İngilizcenin uluslararası prestiji ve taşıdığı enstrümental değer, ulusal dillerin oynadığı demokratik rol sebebiyle yerel dillerin yok olması pahasına dilbilim alanını işgal ediyor.” Başka bir deyişle geçmişin süper gücü Britanya İmparatorluğu ve şimdinin süper gücü Amerika Birleşik Devletleri’nin dayatmacı politikasının bir uzantısı olan İngilizce ile İngilizcenin kudreti altında ezilen ulusal diller arasında derin bir eşitsizlik söz konusu.

oggito

Öyleyse dilsel ve/veya dilbilimsel emperyalizm kavramına bakmak gerek. Dört yüz yıllık Britanya egemenliğini düşündüğümüzde İngilizcenin taşıdığı vicdani yok epey ağır. Zira bu dilin zaman ve uzamdaki yayılımı, 16. Yüzyıl ile 20. Yüzyıl arasına damgasını vurmuş olan ve toprak gasbı, soykırım, kölelik, kıtlık, yağma ve sömürüyü bünyesinde barındıran emperyalist genişleme politikasıyla eşdeğer. Dolayısıyla bu mesele sadece tarihsel bir gerçek olması sebebiyle değil, Nijeryalı yazar Chinua Achebe’nin de belirttiği gibi, “değeri tereddüt uyandıran daha birçok unsurla birlikte ırksal kibir ve önyargının vahşetini de içeren bir anlaşma paketinin parçası olarak geldiği” için dille ilgili yürütülen her tür tartışmanın merkezinde yer almalı.

Peki İngiliz dili hangi sebepten ötürü dekolonizasyon tartışmalarında ön planda değil? Her şeyden önce, “dekolonizasyon” derken tam olarak kast edilen nedir? 21. Yüzyıldayız, dolayısıyla dekolonizasyonu anlamak istiyorsak sömürgelerin 20. Yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlaşma yolunda geçirdiği siyasal süreçlere değil,  sömürgecilerin sömürgeleştirme esnasında uyguladığı ve ardından sömürgeleştirme eylemini meşru ve ahlaki kılmak adına kullandığı sistematiğe, başka bir deyişle şu zamana kadar dayatılan bilgi sistemini ele almamız gerek. Çünkü sömürgeleştirme faaliyetini temize çıkarmak için başvurulan gerekçe, günümüzde bile hâlâ etkisini devam ettiren merkezi bir ilkenin üzerine inşa edilmişti: Sömürgeci, sömürgeleştirilenden üstündür ve sömürge haline getirdiği halkları yönetme hakkına doğal olarak sahiptir, üstelik bu, üstün olanın benimsemesi gereken ahlaki bir tutumdur. Bu ilke dolayısıyla sömürgeci ülkelerle sömürgeleştirilen ülkeler, uygarlık spektrumunun zıt uçlarına yerleştirmiş ve siyasi dekolonizasyon süreci, sömürgeleştirmenin dayanağı olan bilgi sistemini kendiliğinde ortadan kaldırmaya yetmemiştir.

Ve bu zihniyetin mirası, hâlihazırda dünyayı görme ve anlama biçimimize sirayet etmiş durumda. O yüzden 21. Yüzyılda dekolonizasyondan bahsedilecekse öncelikle Kenyalı yazar Ngugi wa Thiong’o’nun, “zihni dekolonize etmek” olarak özetlediği hedefe ulaşmak, yani sömürgecinin bugün bile hâlâ varlığını sürdüren bilgi sistemini fark etmek, onu reddetmek ve onun yerine mevcut coğrafyanın kendine özgü niteliklerini bertaraf etmeyen yeni bir anlayış yerleştirmek gerek. Bu, bir bayrağın başka bir bayrakla ya da bir marşın başka bir marşla değiştirilmesinden çok daha uzun ve dolambaçlı bir süreç.

oggito

Peki sadece dil söz konusu olduğunda neler söyleyebiliriz? Mesela İngilizcenin dekolonizasyonu de demektir, neye benzer? Bu konuda ortaya atılan iki farklı görüş var. Bunlardan ilkine göre uyarlanabilen ve yeniden kalıba sokulabilen bir İngilizce, her be kadar istenmese de, pragmatikliği sebebiyle kabul edilebilir bir “armağan” olarak görülmelidir. Çünkü sonuç itibariyle İngilizce vakti geldiğinde bütün İngilizliğini yitirecek ve Afrika ya da Asya dillerinden birine dönüşecektir. Başka bir deyişle İngilizce, İngilizlere ve Amerikalılara özgü bir mülk olmaktan çıkıp dünyanın başka yerlerine mal olacaktır.

Salman Rüşdi’den Achebe ve   son zamanlarda Chimamanda Ngozi Adichie’ye kadar pek çok Afrikalı ve Asyalı yazar bu fikrin sadık savunucuları arasındadır. Bununla birlikte söz konusu görüş, aşırı iyimser olmasının yanı sıra belli bir kitleye – örneğin tamamı İngilizce konuşup yazabilen uluslararası üne sahip romancılara – hitap ettiği için eleştirilir. Bu eleştiriyi getirenlerin bakış açısına göre de İngilizcenin bu denli sahiplenilmesi ancak birkaç kişiye özgü bir ayrıcalıktır ve İngilizce hâlâ dillerinin, kültürlerinin ve kimliklerinin erozyona uğramasından muzdarip olan pek çok kişinin ulaşamayacağı bir yerde durmaktadır.

O zaman başka bir soruya geliyor sıra: sömürgesizleştirmek mi, sömürgesizleştirmemek mi?

Dekolonizasyona yönelik ikinci görüşse çok daha radikal bir yaklaşım sergiler. İngilizce yalnızca imparatorlukla birlikte dünyaya yayılmakla kalmamış aynı zamanda doğası gereği emperyalist bir dil olmaya devam etmiştir. Bu bakış açısına göre dili sahiplenmek (adapte etmek) sadece bir illüzyondur ve gerçek sorunların arka planda kalmasına sebep olur: İngilizce yüz milyonlarca insanın hayatını etkilemeye devam etmekte, yerel diller eğitimin, medyanın ve kültürün dışına itilirken toplum yabancı bir dil tarafından istila edilmektedir. İngilizcenin sömürgecilikten arındırılması, İngilizce ile yerel diller arasında daha dengeli bir ilişkinin kurulması ve böylelikle yerel dillere, İngilizcenin ezici gücü karşısında kaybettikleri statünün geri kazandırılması gerekmektedir.

Elbette İngiliz dili ile dekolonizasyon arasında kurulan bu bağlantı herkes tarafından kabul görmez. Mesela Gordon Brown bir konuşmasında İngilizceyi şöyle tanımlar: küresel iletişimin ve bilgiye erişimin yolu, bütün ülkelerde yüz milyonlarca insanın birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayan bir araç, sınırlar ve kültürler arası bir köprü, hızla değişen dünyada birlik olmanın kaynağı. Brown’a göre İngilizcenin sömürgecilikten arındırılması mümkün değildir ve bu “tarihsel kaza”, şayet bir armağansa sorgulanması değil, kutlanması gerekir.

O zaman başka bir soruya geliyor sıra: sömürgesizleştirmek mi, sömürgesizleştirmemek mi? Fakat bu sorudaki ince nüansı anlayabilmek için tartışmanın her iki tarafının da ortak olarak başvurduğu bir yönteme bakmakta fayda var:  her ikisi de dili metafor yoluyla tanımlar. Bir “armağan”, bir “canavar”, bir “araç”, bir “zorba” – bütün bunlar aslında dil olmayan şeyler. Ve metafor zaten en temel düzeyde bunu yapar: X hakkında Y’ymiş gibi konuşur. Bazen bu mekanizma çok açıktır. Ama dil söz konusu olduğunda kullandığımız metaforik ifadelerin çoğu fark edilmez. Bunun nedeni, “İngilizce başarıya giden bir yoldur,” örneğinde olduğu gibi bariz bir “X, Y’dir” formülü içermemeleri ve aynı zamanda aşırı geleneksel hale gelmiş bir düşünce biçimini yansıtmalarıdır.

oggito

Metaforları her zaman kullanırız. Özellikle karmaşık olguları daha basiti daha alışılmış ve kolay anlaşılan kavramlar aracılığıyla tanımlarken. Fakat metafora sadece karmaşık olguların anlaşılmasını kolaylaştıran retorik bir araç olarak değil, aynı zamanda ideolojiyi kodlamak ve ifade etmek için de başvurulur. Örneğin İngilizceyi bir “armağan” olarak tanımlamak onu çok faydalı bir şey olarak tasvir ederken onu bir “canavar” olarak tanımlamak, dilsel çeşitliliğe yönelik bir tehdit olduğunu varsayar.

İngiliz dilbilimci David Crystal, metaforun ideolojik gücünü gösteren mükemmel bir örnek sunar. Crystal’a göre bu dilin olağanüstü “büyümesinin” sebebi “kendisini tekrar tekrar doğru zamanda ve doğru yerde bulmuş olması.” İlk bakışta yüzeysel bir ifadeymiş gibi görünebilir ama aslında ideoloji yüklü bir saptama. “Büyüme” kelimesinin işaret ettiği canlı bir organizma ve dünya etrafındaki yolculuğunda belirli zamanlarda belirli yerlerde bulunan bir gezgin söz konusu. Başka bir deyişle bu ifadedeki seyyah metaforu İngilizceye insani nitelikler atfederek kendi iradesine sahip olduğunu varsaydığı bu dilin “hayatının” çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği eylemler dolayısıyla dünya çapında yaygınlaştığını söyler. Bu metaforun mantığına göre İngilizceyi yaygınlaştıran sömürgeleştirme değil, bizzat kendisidir. Aynı mantıktan ilerlersek emperyalist genişleme politikaları denklemden silinir ve geriye sadece Brown’un “tarihsel bir kaza” nitelemesi kalır. Ama bu da İngilizcenin küresel yayılımını sterilize eder. Yani İngilizcenin, tarih tarafından dünyaya bahşedilen bir “armağan” olduğu kabulü, o armağanla birlikte gelen rahatsız edici “paket anlaşma” meselesini denklem dışında bırakır. Zira Crystal’in İngilizceyi bu şekilde “küresel dil” olarak tanımlaması da Robert Phillipson gibi bazı eleştirmenler tarafından “Avrupa merkezli” ve “muzafferane” olarak nitelenmiş ve sömürge zihniyetinin bir uzantısı olarak görülmüştür.

Ne var ki, tartışmanın bu karşı tarafı da aynı yöntemi kullanır ve İngilizceyi metafor yoluyla tanımlar. Örneğin English Langage as Hydra başlıklı bir derlemede İngilizce, yukarıda da belirtildiği gibi bir “hırsız”, bir “zorba” ya da bir “canavar” olarak tanımlanmıştır. Editörler Vaughan Rapatahana ve Pauline Bunce giriş bölümünde şunları söyler: “İngilizce nereye giderse gitsin kendine özgü yapıları ve söylemi aracılığıyla – görünüşte faydalı bir biçimde – genellikle öğrencilerin kendi dillerine karşı olan bir dizi içsel denetim, beklenti, tutum ve inancını da beraberinde götürür.” Ve ayrıca;  “günümüz İngiliz dili Hydra’sı, coğrafi menzilini bütün gezegeni kapsayacak biçimde genişletmiştir. Farklı yerlerde farklı başlar ve bazen de aynı yerde farklı başlar geliştirerek çeşitli ortamlara uyum sağlamış, toplumla, işletmelerle, hükümet ve eğitim sistemleriyle kendine özgü simbiyotik bir ilişki yaratmıştır.”

Bu ifadelerin altında yatan duygular anlaşılabilir olsa da İngilizceyi bu şekilde tanımlamak, İngilizce hakkındaki söylemi sömürgecilikten arındırma amacına hizmet etmez. İngilizce, kendi kararlarını verebilen ve insanlardan bağımsız hareket edebilen bir varlık değildir. Ama bütün bu alıntılar İngilizceyi bütün dünyaya yayılan ve yayıldıkça olağanüstü sinsi bir biçimde başka bir şeye dönüşen doğaüstü bir varlık olarak tasvir eder. Ve tıpkı Crystal’ın doğru zamanda doğru yerde olan seyyahı gibi, bu temsiller de dikkatleri temel meseleden uzaklaştırır: 400 yıllık Avrupa emperyalizmi tarafından şekillendirilen ve büyük ölçüde hâlâ onun tarafından belirlenen bir dünya düzeni. Doğru, “armağan” oldukça güçlü bir metafor. Ama bunu, onun kadar güçlü bir metaforla, “canavar” imgesiyle karşılamaya çalışmak, eleştiri faaliyetini, angajman kurallarının karşı tarafça belirlendiği retorik bir savaşın içine çekiyor. Bununla erişilebilecek yegane sonuçsa gerçekliğin karmaşık olduğu. Çünkü İngilizce ne tamamen kötüdür ne de tamamen iyi. İngilizcenin geri plana çekilip diğer dillere kaybetmiş oldukları zemini geri kazandırmaya yönelik bir senaryoysa hâlihazırda uygulanabilir bir eylem planının bulunmadığı teorik bir istekten ibaret.

İngilizce de dahil olmak üzere hiçbir dil doğası gereği “iyi ya da kötü” olmadığı gibi “zengin, güçlü ya da kibirli” de değildir.

İngilizceyi sömürgesizleştirmek istiyorsak her şeyden önce ona daha radikal bir biçimde yaklaşmalı, onu anlama ve onun hakkında konuşma biçimimizi değiştirmeliyiz. Dil, iyi ya da kötü emelleri olabilen bir varlık olmadığı gibi müzedeki bir eser ya da şehirdeki bir heykel de değildir. Göze hitap etmez, tıpkı kapıları açmadığı, hayatları değiştirmediği ya da diğer dilleri yok etme pahasına amansızca ortalığı kırıp geçirmediği gibi. Hakikatte sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve onunla iç içedir. Hepimiz günlük hayatımızı sürdürürken dil kullanırız – hatta çoğu coğrafyada kullanılan dil sayısı birden fazladır. İngilizce de dahil olmak üzere hiçbir dil doğası gereği “iyi ya da kötü” olmadığı gibi “zengin, güçlü ya da kibirli” de değildir. Hiçbir dil, kendi kendine bir şey yapmaz: genişlemez, uyum sağlamaz, evrimleşmez, hükmetmez. Bunlar insanlara ve toplumlara özgü eylemlerdir ve her biri aslında insanla dil arasındaki ilişkiyi belirsizleştirmeye hizmet eden birer kestirmedir. Güçlü olan, tehdit altında olan, açgözlü olan, cömert olan ve daha fazlası olan diller değil, insanlardır. Etki alanını genişleten, duruma uyum sağlayan, dili kullanma biçimini değiştiren, bir başkasına hükmeden, bir başkası tarafından boyunduruk altına alınan da diller değil, insanlardır.

İngilizcenin dünya üzerindeki “hakimiyeti” ve buna bağlı olarak öteki dil, kimlik ve kültürlerin kaybı, dünya üzerinde var olan çok önemli bir eşitsizliğin, yani sömürgeleştirmenin ve uzun süreli etkilerinin bir sonucudur. İngilizce “canavarı” mühim bir hastalığın sebebi değil, neticesidir. Dolayısıyla İngilizcenin sömürgecilikten arındırılması nesnenin ortadan kaldırılmasını ya da iadesini içermez. İngilizcenin ne olduğunu ve daha da önemlisi ne olmadığını yeniden değerlendirmeyi içerir.

İngilizcenin sömürgecilikten arındırılması bir nesnenin ortadan kaldırılmasını ya da iade edilmesini içermez. İngilizcenin ne olduğunu ve daha da önemlisi ne olmadığını yeniden değerlendirmeyi içerir.

* Anne Burns: Aston ve Birgmingham Üniversiteleri, Dilbilim Profesörü.

[Voices Magazine tarafından yayımlanmış olan “Is English a form of linguistic imperialism” isimli makaleden kısaltılarak çevrilmiştir.]

Bir Cevap Yazın

Previous post Yeni araştırma: Günlük 5 bin adım yeterli
Next post Almanya, çifte vatandaşlığa ilişkin yasa tasarısını onayladı
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: