İLK DÖNEM İSLÂM MEZHEPLERİ pdf

MAKÂLÂTÜ’L-İSLÂMİYYÎN
Müellif : Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî
MAKÂLÂTÜ’L-İSLÂMİYYÎN VE İHTİLÂFÜ’L-MUSALLÎN: İLK DÖNEM İSLÂM MEZHEPLERİ

Sünnî kelâm okulunun önemli kurucula­rından biri olarak kabul edilen Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî (ö. 324/935-36) Makâlâtü’l-İslâmiy­yîn isimli bu meşhur eserinde Müslümanlar arasında itikatla ilgili olarak ortaya çıkan farklı görüş ve mezhepleri ortaya koymaktadır. Eserin iki bölümden oluştuğunu söy­lemek mümkündür. Birinci bölümde Eş‘arî öncelikle Hz. Muhammed’in vefatının ar­dından hilâfet konusunda ortaya çıkan tartışmaları aktarır. Daha sonra Hâricîlerden Mu‘tezile’ye, Şia’dan Ehl-i Hadis’e Müs­lümanların bölündükleri fırkaları anlatır.

Eş‘arî, ikinci bölümde ise kelâm meselelerini ele alır. Bu bölümde de cisim, cevher, araz, âlemin yaratılmış oluşu gibi konulardan Al­lah’ın sıfatları konularına kadar, bu mesele­ler hakkında Müslümanlar arasında ortaya çıkan farklı görüşleri nakleder. Bu yönüyle ilk dönem İslâm mezhepler tarihinin temel kaynaklarından biri olan eser, vazgeçilmez bir başvuru kitabıdır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: