İslam Tarihi pdf

[Hz. Peygamber’den Zamanımıza Kadar]

Darülfünûn Felsefe Müderrislerinden
Şehbenderzâde Filibeli
Ahmed Hilmi

İslâm Tarihi, Dârülfünûn Felsefe hocası Ahmed Hilmi Efendi’nin eseridir. İslâm dini hakkında müslim ve gayrı müslim unsurlarca dile getirilen övgü, yergi ve değerlendirmeleri, tenkitçi bir filozof üslûbuyla ele almıştır. Böylece İslâm tarihinin örgüsünü teşkil eden olayların sebep ve sâiklerine nüfûz ederek onları muhakeme meydanına getirip ölçmüş, tartmış ve hükümler vermiştir. Onun bu hakîmâne mütalaalarına, telakkileri ve devlet şuuru yönünden ancak Cevdet Paşa ile kıyaslanabilecek olan Ziya Nur’un açıklama, düzeltme, ikmal etme ve eklemelerle yeni bir boyut kazandırdığını görüyoruz. Bu olağanüstü şerhler ve ekler, esere bir tarihten çok, tarih akışı içindeki olayların, iman ve siyaset alanlarındaki çekişme ve kavgaların hükme bağlandığı bir mahkeme hüviyeti vermiştir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: