HADİS USÛLÜ pdf

TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ
Müellif : Celâleddîn es-Süyûtî
HADİS USÛLÜ

Celâleddîn es-Süyûtî’nin Tedrîbü’r-Râvî isimli eseri hem İbnü’s-Salâh çizgisindeki hadis usûlü yazımının en kâmil örneklerinden hem de klasik hadis usûlü çalışmalarının en kapsamlılarından biridir. Kendisinden önceki usûl yazımı geleneğini büyük bir maharetle içselleştiren Süyûtî, bu bilgi birikimini devrin eser telif tarzı çerçevesinde Nevevî’nin Takrîb’i üzerine bir şerh yazarak göstermiştir. O hayli erken yaşlarında kaleme aldığı Tedrîb’de özellikle hacim bakımından iddialı bir tutum sergilemiş, klasik İslâmî literatürün türlü sahalarından pek çok müellif ve eseri usûl konuları bağlamında bir arada anabilmiştir. Telif üslubu bakımından onun diğer eserlerinde görülen derleme ve kompoze etme becerisi bu eserinde de hayli üst düzeydedir. Süyûtî bu eserinde kendisinden önceki müelliflerin temas etmediği konularda fikirler beyan etmiş, konu hakkındaki örnekleri artırmış, zaman zaman ıstılahların farklı kullanımlarına temas etmiş ve özellikle İbnü’s-Salâh metni etrafında şekillenen literatürün nitelikli bir özetini sunmuştur.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: