NEVEVÎ’NİN HADİS USÛLÜ pdf

İRŞÂDÜ TULLÂBİ’L-HAKÂİK
Müellif : Ebû Zekeriyyâ en-Nevevî
NEVEVÎ’NİN HADİS USÛLÜ

Hicrî yedinci asrın (XIII. yy) önde gelen hadis ve fıkıh âlimlerinden Ebû Zekeriyyâ en-Nevevî tarafından kaleme alınan İrşâdü Tullâbi’l-Hakâik hadis usûlü ilminin temel meselelerini 65 başlık altında ele almaktadır. Dönemin üst düzey medreselerinden biri olan ve hadis alanında uzmanlaşmak isteyenlere ihtisas eğitiminin verildiği Dımeşk Eşrefiyye Dârülhadisi’nde ders kitabı olarak okutulmak amacıyla hazırlanmış olan eser, hadislerin sıhhatini tespitte gözetilmesi gereken ilkeler başta olmak üzere hadislerin türleri, temel hadis ıstılahları, cerh-tadilin işleyişi, râvi tabakaları ve biyografilerine dair verdiği malumatla doyurucu bir içeriğe sahiptir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: