Hakikat Damlaları-76

Ne nikbin ne de bedbin, bizim mesleğimiz hakikatbin olmaktır.
***
Süvari attan anladığı gibi, küheylan da yiğitten anlar.
***
Seleflerimizden bazıları sadece namazı kaçırınca değil, namazda duyulması gereken bir manayı kaçırınca da o namazı kaza ederlermiş.
***
Dua ya da müzakere halkasının dışında kalanlar, dışta kalmış sayılırlar; -hafizanallah- zamanla heyetten de kopup ayrılırlar. Halkanın içinde bulunanlar ise, Allah Teâlâ’nın bütün halkaya teveccühü ölçüsünde sevaptan nasipdar olurlar.
***
Evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir mü’minin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de emaresidir.
***
Her mahalle başına bir polis dikeceğinize, her kalbe mehafetullah gibi bir yasakçı koysanız, suça karşı daha caydırıcı bir tedbir almış ve emniyeti daha kolay temin etmiş olursunuz.
**
Tesirsizlik bir eksikliktir; fakat, müessir olamamadan dolayı vazifeyi terketmek ondan daha büyük bir nakîsedir.
***
Bir irşat erinin başkaları üzerindeki müessiriyeti Cenâb-ı Hak’la münasebetiyle doğru orantılıdır.
***
Dua halkaları, kalbî ve rûhî hayata sıçrama faslı gibidir.. herhangi bir halkada gönüllerini göklere bağlamış ve kendilerini uhrevîliklere salmış zâkirler, ötede kim bilir ne kevserler ne kevserler içeceklerdir.
***
Toplumun ıslahı için tek tek fertlerin salâha erdirilmeleri şarttır; aksi halde, eczası günahlardan mürekkep parçalardan, sıhhatli bir bünyenin meydana gelmesi mümkün değildir.
**
Farz olan i’lâ-yı kelimetullah yolunda yaptığınız her hayırlı iş size farz sevabı kazandırır. Binaenaleyh, eğer istişarî toplantılarınız bu gayeye matufsa, orada da farz sevabı kazanırsınız.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d