İSLÂM MEZHEPLERİ VE KELÂMI pdf

Müellif : Ya‘kûb bin Abdüllatîf

Üçüncü Murad devri âlimlerinden Ya‘kûb b. Abdüllatîf’in günümüze ulaşan az sayıdaki eserlerinden biri olan İslâm Mezhepleri ve Kelâ­mı, beşeriyetin sınıflandırılması ve ictihad ko­nusuyla başlamaktadır. Devamında İslâm ve diğer dinlerin mezhepleri ve görüşleri incelen­miştir. Bu bölümde sadece İslâmiyet dışındaki semâvî dinlere değinilmemiş, ehl-i kitaptan olmayan din ve mezhepler de söz konusu edil­miştir. Ardından kelâm ilminin temel konu­ları ele alınmıştır. Eserin asıl ve geniş kısmını ilâhiyat bahisleri oluşturur. Konular incelenirken ilmî süreklilik takip edilmiş, meseleler sadece kelâmî bir bakış açısıyla değil felsefî tazammunlarıyla ele alınmış ve irdelenmiştir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: