İBNÜ’L-ARABÎ’NİN GÖRÜŞLERİ pdf

Müellif : Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî
EL-YEVÂKÎT VE’L-CEVÂHİR FÎ BEYÂNİ AKÂİDİ’L-EKÂBİR : İBNÜ’L-ARABÎ’NİN GÖRÜŞLERİ

El-Yevâkît ve’l-Cevâhir fıkıh, hadis, tasavvuf ve akâid gibi temel İslâmî disiplinlerin tümünde eser telif eden Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî’nin en önemli eseridir. Eseri “ehl-i keşf” dediği sûfîye ile “ehl-i fikr” dediği kelâmcıların akâidleri arasında mutâbakât bulunduğunu göstermek için yazdığını ifade eden ve bu işin daha önce hiç kimse tarafından ele alınmadığını belirten Şa‘rânî, bu amaca matuf olarak birçok sûfînin akâid eserini incelemiş İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhât ve diğer eserlerinden elde ettiği veriler üzerine İbnü’l-Arabî’yi savunma amacıyla bu eseri kaleme almıştır. Telif ettiği bütün eserlerinde bütüncül bir yaklaşıma sahip olan ve Müslümanların birliğini hedefleyen Şa‘rânî, el-Yevâkit’te, İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’de ortaya koyduğu, zâhiren ulemânın görüşlerine uymayan akîdesini açıklamayı ve onun inancının doğru anlaşılmasını sağlamayı amaçlamıştır. Hemen hemen bütün kelâm konularını içeren eser kendi içerisinde İbnü’l-Arabî hakkında genel bir değerlendirme ve ona nispet edilen bir kısım tabirlerin tevilinin de yer aldığı bir mukaddime ve iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde Allah’ın zâtı, sıfatları, Allah-insan ilişkisi, insanların fiilleri ve bunların sorumlulukları, Hz. Îsâ’nın (as) yaratılışı, cinlerin varlıklarının ispatı gibi konular; ikinci bölümde ise nübüvvet, velâyet, sem‘iyyat ve îmân-islâm, ihsan, fısk, tövbe gibi konular yer almaktadır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: