FUSÛSU’L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ pdf

FUSÛSU’L-HİKEM TERCÜME VE ŞERHİ pdf

(1-2. CİLTLER ÇEVİRİ YAZI)

Müellif :Ahmed Avni Konuk

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin Fusû­su’l-Hikem’i İslâm düşünce tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmiş ve telif edildiği dönemden itibaren büyük ilgi görmüştür. Dili ve ele aldığı meselelerin an­laşılmasındaki güçlükler sebebiyle günümüze kadar eser üzerine yüzden fazla şerh yazıl­mıştır. Türkçe kaleme alınan şerhlerden biri olan Ahmed Avnî Konuk’un Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yazılmış olması sebebiyle hem Fusûs şerhleri geleneğinin yakın dönem hal­kalarından birini teşkil etmekte hem de bir geçiş dönemi eseri olması açısından önem arz etmektedir.

İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-Hikem’i peygamberle­rin sayısına göre yirmi yedi bölümde yazmış­tır. Her bir fassta peygamberin sahip olduğu farklı hakikat mertebelerini anlatmıştır. Ese­ri şerh eden Ahmed Avni Konuk ise, temel tasavvuf meselelerinin anlatıldığı, önemli bir “Mukaddeme” yazarak başlamıştır. İb­nü’l-Arabî’nin eserde ele aldığı yirmi yedi fassı, onun izlediği sıraya uyarak şerh etmiş­tir. Avni Konuk, eseri şerh ederken her fas­sın başlığı altında, o fassta incelenen hikmeti açıklamış, sonra Fusûs’tan bir iki cümleyi ay­nen yazıp tercümesini vermiş, daha sonra da şerhini yapmıştır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: