ÖĞLE NAMAZI

    Öğlenin farzı kılınıp selâm verebilirsiniz sonra,

      “5 varsayılan Esteğfirullah denir ve açılır… Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram”

denilerek şu duâ değildir:

SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI

    “Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat bihah bhhat bhha bhhat bhha bhhath harat, yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin… ”denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

    Öğlenin son sünneti kılınmıştır sonra,

   “Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ bill içerir aliyyil azîm”

   denilir ve AYETEL-KÜRSÎ okunur:

   Bismillahirrahmanirrahim,

    “Allahu lâ ilâhe illü’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu gerçekten de biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişeceği min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm ”

Subhanellah (33 kere)

Elhamdulillah (33 kere)

Allahuekber (33 kere)

    “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr ve ileyhi’l-mesîr ”denilip duâ edilir.

    Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

    Fağlem ennehû (1 varsayılan)

    Lâ ilâhe illallah (varsayılan 33)

    Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (Varsayılan 1)

   Tesbihâttaki sâlât ü selâmlar şöyle:

   Bismillahirrahmanirrahim,

   İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale’n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ ..

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

   Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

    Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vehe üstâdinâ ve vahbah Resâili’n-Nûri-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten .. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

  1. DUÂ-İ İSM-İ AMZAM görebilir:


(Soldan sağa satır satır okuyunuz.)

Bismillahirrahmanirrahim

Yâ Cemîl yâ AllahYâ Karîb yâ AllahYâ Mucîb yâ AllahYâ Habîb yâ Allah
Yâ Raûf yâ AllahYâ Atûf yâ AllahYâ Ma’ruf yâ AllahYâ Latîf yâ Allah
Yâ Azîm yâ AllahYâ Hannân yâ AllahYâ Mennân yâ AllahYâ Deyyân yâ Allah
Yâ Sübhan yâ AllahYâ Emân yâ AllahYâ Bürhân yâ AllahYâ Sultân yâ Allah
Yâ Müsteânyâ AllahYâ Muhsin yâ AllahYâ Müteâl yâ AllahYâ Rahmân yâ Allah
Yâ Rahîm yâ AllahYâ Kerîm yâ AllahYâ Mecîd yâ AllahYâ Ferd yâ Allah
Yâ Vitr yâ AllahYâ Ehad yâ AllahYâ Samed yâ AllahYâ Mahmûd yâ Allah
Yâ Sâdıka’l-Va’di yâ AllahYâ Aliyy yâ AllahYâ Ganiyy yâ AllahYâ Şâfî yâ Allah
Yâ Kâfî yâ AllahYâ Muâfî yâ AllahYâ Bâkî yâ AllahYâ Hâdî yâ Allah
Yâ Kàdir yâ AllahYâ Sâtir yâ AllahYâ Kàhhâr yâ AllahYâ Cebbâr yâ Allah
Yâ Ğaffâr yâ AllahYâ Fettâh yâ Allah

     Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

   Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

“Yâ Rabbe’s-semâvâti Ve’l-ardı, yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. Nes’eluke bihakkı hâzihi’l-esmâi kullehâ entusalli-ye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terehamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîmâhîn âhîn âl âl âl âl âl âhîm yâ erhamerrâhimîn, ve’l-hamdülillâhi Rabb’l-alemîn. ”

  Fetih Sûresi’nin 27-29. ayetleri (Lakad Sadakallâhü) okunarak namaz bitirilir.

Bismillahirrahmanirrahim,

Lekad sadakallahu resûlehu’r-ruyâ bilhakk letedhulunne’l-mescide’l-harâme inşâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum ve mukessırîne lâtehafûn feâlime mâ lem ta’lemû fecaâle min dûni zâ fethan kar.

    Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ.

    Muhammedu’r-resûlullah vellezîne meahû eşiddâü âlel kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkeân succeden yebteğûne fadlen minallahi verıdvânâ. Sîmâhüm fî vucûhihim min eseri’s-sucud zalike meseluhum fittevrâti ve meseluhum fi’l-incîl kezer’in ahrace şat’ehû feâzerehu festağleze festevâ alâ sûkihî yu’cibuzzurrâe liyeğîze bihimu’-kuff. Veadallâhullezîne âmenû ve amilu’s-sâlihâti minhum mağfiraten ve ecran azîmâ.