TASAVVUF ISTILAHLARI PDF

EL-İBÂNE AN TURUKİ’L-KÂSIDÎN

Müellif :İbn Fûrek

EL-İBÂNE AN TURUKİ’L-KÂSIDÎN VE’L-KEŞF AN MENÂHİCİ’S-SÂLİKÎN VE’T-TEVEFFUR İLÂ İBÂDETİ RABBİ’L-ÂLEMÎN: TASAVVUF ISTILAHLARI

Tasavvuf tarihi kaynaklarında adından ve muhtevasından hiç bahsedilmeyen İbn Fûrek’in el-İbâne an Turuki’l-Kâsıdîn isimli eseri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki dünyada bilinen tek yazma nüshası esas alınarak Arapça metni ve tercümesi ile ilk defa okuyucuların istifadesine sunulmuştur. 
Klasik tasavvuf kaynakları gibi tevbe ile başlayıp, dua ile biten el-İbâne’de müellif, sûfîlerin kullandıkları yüze yakın tasavvufî kavramı, kimin ne manada kullandığını örnekleriyle birlikte ortaya koymuştur.  İbn Fûrek, el-İbâne isimli eseriyle yazıldığı dönem göz önünde bulundurulduğunda ilk kabul edilmesi gereken tasavvuf ıstılahları kitaplarından birini ve sünnî tasavvuf tarihinin klasiklerinden birini meydana getirmiştir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: