MECÂMİ‘U’L-HAKÂİK TERCÜMESİ pdf

LEVÂMİ‘U’D-DEKÂİK FÎ TERCEMETİ MECÂMİ‘İ’L-HAKÂİK

Müellif :Ahmed Hamdî Şirvânî

MECÂMİ‘U’L-HAKÂİK TERCÜMESİ

İslam medeniyetinin en önemli ilmî disiplinlerinden biri olan usûl-i fıkıh alanında, fukahâ ve mütekellimin yazım tarzları esas alınarak birçok eser yazılmıştır. Fukahâ metodu esas alınıp mütekellimin metodundan da çokça istifade edilerek yazılan son klasik eser, Ebû Saîd el-Hâdimî’nin Mecâmi‘u’l-Hakâik adlı eseridir. Fıkhî ve tasavvufî kimliğiyle öne çıkan, 18. yüzyılın en meşhur ve etkin âlimlerinde olan Ebû Saîd el-Hâdimî’nin bu eseri, günümüze kadar medreselerin temel ders kitabı olma vasfını korumuştur.

Eserin önemini gösteren bir örnek sadedinde, Nizâmiye mahkemelerinin hukukçu ihtiyacını karşılamak adına açılan Mekteb-i Hukuk’un ders programına Ahmet Cevdet Paşa tarafından Mecâmi‘u’l-Hakâik dersi eklenmiştir. Bu dersi okutma görevi ise, Mekteb-i Hukuk öğrencilerinin eserden daha fazla istifade etmeleri için bu çalışmaya konu olan eseri Levâmi‘ü’d-Dekâik fi Tercemeti Mecâmi‘i’l-Hakâik adıyla şerhli bir şekilde tercüme eden Ahmed Hamdî Şirvânî’ye tevdi edilmiştir. Şirvânî, öğrencilerin usûl-i fıkhı daha iyi anlayabilmeleri için, eserin sonuna mantık, münâzara ve cedel ilimlerine dair risâleler eklemiştir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: