HANEFÎ FIKHININ ESASLARI pdf

EL-EŞBÂH VE’N-NEZÂİR
Müellif : İbn Nüceym
HANEFÎ FIKHININ ESASLARI

İslam medeniyetinin önde gelen ilmî disiplinlerinden biri olan fürû-i fıkıh alanında yazılmış en meşhur ve etkili kitaplardan biri İbn Nüceym’in (ö. 970/1563) el-Eşbâh ve’n-Nezâir adlı eseridir. Fıkhî hükümlerin dayandığı küllî kaideleri ortaya koymanın yanı sıra fıkhî meselelerin birbirine benzeyen yönlerini ve aralarındaki temel farklılıkları bir araya getiren Eşbâh literatürünün zirve eseridir. Usûl ile fürû ilminin birleştiği temel eserlerden olup usûlün, fürû açısından nasıl bir işlev gördüğünü, fıkhî meselelerin temel gerekçelerini ve fıkıh mantığını göstermesi açısından önem arz etmektedir.

el-Eşbâh ve’n-Nezâir’in yazarı İbn Nüceym, Şâfiî fakihlerin yoğunlukta olduğu Mısır coğrafyasında doğup Mısır Hanefiliği çerçevesinde eğitimini tamamladıktan sonra Mısır Hanefiliğinin en meşhur âlimlerinden ve önderlerinden olmuştur. Mısır Hanefî çevresindeki bilgi birikimini sonraki literatüre eserleri ve öğrencileri vasıtasıyla taşıyan çok önemli bir âlimdir. İbn Nüceym, çoğunluğu fürû fıkıh ve usûl olmak üzere birçok risâle, şerh ve hâşiye kaleme almış olup yapmış olduğu bu çalışmalar sonraki literatürde özellikle de Osmanlı coğrafyasında şerh, haşiye, ta‘lik ve tercüme gibi farklı formlarda çalışmalara konu olmuştur.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: