EL-EŞBÂH VE’N-NEZÂİR TERCÜME VE ŞERHİ 2 cilt pdf

ÎZÂHU’L-EŞBÂH
Müellif : Süleyman Sırrı Efendi
EL-EŞBÂH VE’N-NEZÂİR TERCÜME VE ŞERHİ

Fürû fıkhın en önemli alt dallarından biri olan kavâid literatüründe kaleme alınmış en meşhûr ve etkili eserlerden biri İbn Nüceym’in(ö. 970/1563)el-Eşbâh ve’n-Nezâir adlı eseridir. Fıkhî hükümlerin dayandığı küllî kaideleri ortaya koymanın yanı sıra fıkhî meselelerin birbirine benzeyen yönlerini ve aralarındaki temel farklılıkları bir araya getiren Eşbâh literatürünün zirve eseridir. Usûl ile fürû ilminin birleştiği temel eserlerden olup usûlün, fürû açısından nasıl bir işlev gördüğünü, fıkhî meselelerin temel gerekçelerini ve fıkıh mantığını göstermesi açısından önem arz etmektedir.

İbn Nüceym, Mısır Hanefîliğinin bilgi birikimini sonraki literatüre eserleri ve öğrencileri vasıtasıyla taşıyarak mezhep içerisinde el-Eşbâh üzerine yeni bir literatürün doğmasına vesile olmuştur.El-Eşbah üzerine çoğu Osmanlı uleması tarafından kaleme alınan pek çok şerh, haşiye, talik ve tertib çalışması bulunmaktadır. Son dönem Osmanlı ulemasından Beyazıt dersiâmı Süleyman Sırrı Efendi’nin (ö. 1931) Darülfünûn’daki Mecelle derslerine yardımcı olmak üzere kaleme aldığı Îzâhu’l-Eşbâh adlı tercüme ve şerhi de eserin Osmanlı ilmî muhitindeki önemini göstermektedir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: