DİMAĞ ve MERTEBELERİ pdf

MÜZAKERELİ DERS NOTLARI

Bu dimağ ders notlarının, Risale-i Nurun içinden lügat manaların tesbit edilmesi
dışında, enfüsi manalarını anlama yolunda önemli bir kaynak olacağını ümid ederek
Risale- i Nur’ u Risalelerle izah etme gayesi takip edilmiştir. İnayet-i İlahiye ile vücuda
gelen bu eserden müessir-i hakiki olan Allah cc te’sir-i hakiki eylesin amin. Hatalarımız
ve eksikliklerimiz beşer olduğumuzdan vardır. Cenab-ı Hak cc niyetimize göre
muamele etmesini ve kusurlarımızın affını ve Tevfik-i İlahinin refik olmasını, Rahmeti
İlahiyeden niyaz ediyoruz.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: