BURSEVÎ’NİN VÂRİDÂTI VE ŞERHLERİ pdf

KİTÂBÜ’N-NETÎCE
Müellif : İsmâil Hakkı Bursevî
BURSEVÎ’NİN VÂRİDÂTI VE ŞERHLERİ

Osmanlı döneminin meşhur mutasav­vıflarından olan İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) pek çok sahada eser telif etmiş velûd bir müelliftir. Daha çok Rûhu’l-Beyân adlı tefsiri ile meşhur olmuştur. Ancak onun eserlerinin odağını -büyük oranda- tasav­vuf oluşturmaktadır. Kitâbü’n-Netîce, Bur­sevî’nin tasavvufa dair olgunluk dönemi eserlerindendir. Vâridât türü bir eser olan Kitâbü’n-Netîce, Bursevî’nin hicrî Safer-Şev­vâl 1136 tarihleri arasındaki dört yüz kadar vâridâtı ve bunların yine müellif tarafından yapılan şerhlerinden oluşmaktadır. Zamanı­na göre sade ve akıcı bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Bursevî’nin, vefatından yaklaşık bir yıl önce, yetmiş dört yaşında kaleme al­dığı bu eser; ele aldığı konularda müellifin ulaştığı en son neticeleri, marifet ve kanaat­leri ihtiva etmektedir. Eser, tasavvufta kemal noktasına ve nihayet mertebesine ulaşmış kimselerin seviyesine göre yazılmıştır. Müel­lif, eserinin gönül ehli için yazıldığını, henüz yolun başında olanların inkârcılar gibi hemen redde kalkışmamalarını, anlayamadıkları mevzularda inatçılık yolunu tutmayıp kendi­si hakkında mülayim ve hak söz söylemelerini istemektedir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: