ARAPÇA EDATLAR KİTABI pdf

MUHTÂRU’L-ENBÂ’
Müellif : Hasîrîzâde Elif Efendi
MUHTÂRU’L-ENBÂ’ Fİ’L-HURÛF VE’Z-ZURÛF VE BA‘Zİ’L-ESMÂ: EDATLAR KİTABI

Elîf Efendi (1850-1927) Osmanlı devletinin son dönemlerinde yaşamış önemli mutasavvıflardan biri olup Hasîrîzâde Tekkesinin şeyliği ile Meclis-i Meşâyih reisliği gibi farklı görevler üstlenmiş önemli bir âlimdir. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde eser telif edebile Elîf Efendi, tasavvuf dışında dil, felsefe, mantık ve tefsir gibi alanlarda da eserler kaleme almıştır. en-Nûru’l-Furkânİrşâdu’l-Gâvîn bi-Reddi Nazariyyeti Darvîn adlı önemli eserleri dışında yayına hazırlanmış olan Muhtâru’l-Enbâ gibi eserler de telif etmiştir.

Elîf Efendi, Muhtâru’l-Enbâ fi’l-Hurûf ve’z-Zurûf ve Ba‘zı’l-Esmâ adlı eserinde Arap dilinin önemli edatlarını ele almaktadır. Alfabetik olarak hazırlanmış bir edatlar sözlüğü olan eserde, edatların farklı mâna ve kullanımları Türkçeye titizlikle yansıtılmış ve konu ile ilgili şevâhid olarak Arap edebiyatından pek çok şiir iktibasları yapılmıştır. 2 Cemaziyelevvel 1309/4 Aralık 1891 tarihinde istinsah edilmiş.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: